Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe "Region Otwarty na Innowacje"

25.06.2014

 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców stosując zasadę konkurencyjności w ramach Projektu „Region Otwarty na Innowacje” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (nr Projektu WND-POKL.08.02.01-04-025/12), serdecznie zapraszają do złożenia oferty na realizację usług brokerskich w zakresie wsparcia MMŚP, celem którego jest zawiązanie porozumienia o współpracy pomiędzy jednostką naukową, a przedsiębiorcą oraz przygotowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla innowacyjnego rozwiązania do wdrożenia w firmie.

 

Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu.

 

Formularz ofertowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz sekretariat (2 piętro), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2014r.  do godz. 15.00

 

 UWAGA!

Dnia 01.07.2014 r nastąpiła wymiana załącznika Formularza ofertowego. Zmiana spowodowana była pierwotnie błędną datą zapytania ofertowego w tym formularzu. 

 

Zapytanie ofertowe

Standard świadczenia usługi brokerskiej w ramach projektu "Region Otwarty na Innowacje"

Raport końcowy

Założenia techniczno-ekonomiczne

Karta wykonania doradztwa

 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Oświadczenie o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków POKL

Oświadczenie

 

INOFORMACJE DODATKOWE

W związku pojawiającymi się pytaniami odnoście powyższego zapytania ofertowego informujemy, że:

1.  Z dołączonego CV każdego zgłoszonego brokera powinno jasno wynikać spełnienie wymagań zawartych w rozdz. 8 „Standardu świadczenia usług brokerskich w ramach projektu „Region Otwarty na Innowacje”. Wystarczy, że w CV każdego zgłoszonego brokera zostanie zawarta klauzula o spełnieniu przez niego wymagań zawartych w rozdz. 8 w/w Standardu.

2. W przypadku jeżeli firma zgłosi więcej niż jednego brokera do wykonania zamówienia punkty przyznawane w kryterium nr 3 firmie będą średnią arytmetyczną z punktów otrzymanych przez zgłoszonych przez nią brokerów.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia