Konkurs dla powiązań kooperacyjnych i klastrów

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.ogłosiła nabór wniosków
o udzielenie wsparcia z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w województwie
kujawsko-pomorskim.

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia
biznesu oraz organizacje badawcze mogą w ramach konkursu uzyskać
wsparcie na realizację wspólnych przedsięwzięć działając jako powiązania
kooperacyjne lub klastry.

Do podziału w ramach ogłoszonego konkursu przewidziano kwotę 12 mln
złotych. Powiązania kooperacyjne i klastry będą mogły przeznaczyć
pozyskane środki na dwa typy przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentów strategicznych (ETAP I - maksymalna wartość
wsparcia może wynieść 100 tys. zł (do 95% wartości kosztów
kwalifikowalnych)).
2. Realizacja przedsięwzięć wynikających ze strategii (ETAP II
maksymalna wartość wsparcia może wynieść 3 mln zł (do 85% wartości
kosztów kwalifikowalnych).

Wsparcie będzie udzielane w oparciu o umowę nr WP-II-P.433.5.3.2014 o
dofinansowanie projektu „Wspieranie powiązań kooperacyjnych
przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu.

W przypadku wystąpienia pomocy będzie ona udzielana w oparciu o zapisy
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów
operacyjnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562).

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz kompletna dokumentacja
konkursowa dostępna jest na stronie www.klastry.tarr.org.pl
<http://www.klastry.tarr.org.pl> a także w Punkcie Kontaktowym
zlokalizowanym na terenie Toruńskiego Parku Technologicznego, ul.
Włocławska 167 w Toruniu, tel. 56 699 55 05, e-mail: klastry@tarr.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia