Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki.
Matematyka i podstawy informatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki.

uL. M. K. Ogińskiego 16,

85-067 Bydgoszcz

Prodziekan - dr inż. Marek Macko
52 32 36 740
Opis instytucji:

Instytut Fizyki 

Kierunki badawcze:

- synteza cienkich, polikrystalicznych warstw diamentowych otrzymywanych z
  fazy gazowej;

- analiza jakości warstw diamentowych (metodami: spektroskopii Ramana i
  EPR, dyfrakcji promieni X, fotoluminescencji, skaningowej mikroskopii
  elektronowej SEM);

- badania dotyczące rozwoju, komputerowej implementacji i zastosowań metod
  obliczeniowej mechaniki kwantowej.

 

Instytut Matematyki

 

Kierunki badawcze:

- analiza rzeczywista: badania uogólnień ciągłości oraz struktur algebraicznych
  (algebr, krat, układów Baire’a) generowanych przez pewne rodziny funkcji;

- funkcje rzeczywiste, równania różniczkowe, teoria mnogości, teoria miary oraz
  topologia ogólna, w tym multifunkcje;

- matematyka finansowa: problemy podstawowe, budowa deterministycznych
  modeli matematycznych;

- zastosowanie matematyki w fizyce;

 

Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

 

Kierunki badawcze:

- mechanika ośrodków wielofazowych nasyconych płynami materiałów
  porowatych; modelo¬wanie makro- i mikrostruktury, deformacji i transportu w
  materiałach wielofazowych; badania efektu elektrokinetycznego sprzężonego z
  zaburzeniem ultradźwiękowym w nasyconych materiałach porowatych;

- mechanika porowatych materiałów biologicznych i biozastępczych z efektami
  elektrycznymi;

- specjalistyczne badania eksperymentalne materiałów porowatych i
  wielofazowych w oparciu o metody szerokopasmowej spektroskopii
  ultradźwiękowej, konduktometrycznej oraz metody hydrodynamicznej i
  porozymetrii rtęciowej;

- zastosowanie metod matematycznych i informatycznych do rozwiązywania
  zagadnień biomechaniki i mechaniki materiałów wielofunkcyjnych,
  projektowanie systemów baz danych, zastosowanie algebry liczb rozmytych    
  oraz sztucznej inteligencji;

 

Instytut Techniki

 

Kierunki badawcze:

- mechanika konstrukcji drewnianych, badanie właściwości mechanicznych
  drewna i materiałów drewnopochodnych;

- modyfikowanie właściwości warstwy wierzchniej materiałów polimerowych,
  badania zjawisk zwilżalności i adhezji, badania właściwości mieszanin
  polimerowych;

- badanie struktury i właściwości stopów metali;

- badanie właściwości i przetwórstwo poliuretanów oraz tworzyw
  kompozytowych;

- edukacja ogólnotechniczna jako składnik przygotowania młodego pokolenia
  do życia w XXI wieku;

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia