Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy-Wydział Zarządzania
Nauki ekonomiczne.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy-Wydział Zarządzania

Adres: ul. Fordońska 430

            85-790 Bydgoszcz

dr inż. Małgorzata Gotowska
523408013
Opis instytucji:

Pracownicy Wydziału Zarządzania realizują ekspertyzy, prace badawcze i doradztwo w zakresie:

1. Podstawowych problemów zarządzania przedsiębiorstwem

 • -strategie marketingowe przedsiębiorstw w szczególności na rynku dóbr i usług,
  -dynamiczny model kształtowania strategii uwzględniający wrażliwość rynku,
  -system controllingu i rachunkowość zarządcza,
  -zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw,
  -współczesny marketing, zarządzanie relacjami z uczestnikami rynku,
  -współczesne systemy logistyczne,
  -innowacje a zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem,
  -zagadnienie dojrzałości innowacyjnej i sposoby jej budowania.

2. Procesów informacyjno-decyzyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu klientami
-selekcjonowanie informacji ważnych z punktu widzenia zarządzania relacjami z klientami na podstawie doświadczeń pracowników -„pierwszej linii” marketingu firmy.
-wykorzystanie merytorycznych treści specjalizowanych portali internetowych do obniżania kosztów działalności małych i średnich przedsiębiorstw ,
-doskonalenie procesów planowania strategicznego w oparciu o dostęp do pełniejszej informacji o konkurencyjnych wyrobach i -usługach oraz analizę wiedzy o innowacjach w unijnych i krajowych bazach danych.
-usprawnianie kanałów informacyjnych zapewniających przepływ danych pomiędzy przedsiębiorstwami dla wzmocnienia ich konkurencyjności
-optymalizacja zasobów oraz kształtu oferty marketingowej, pogłębiona segmentacja i hipersegmentacja.
-poszukiwanie sposobów wzmacniania firm sektora MŚP dla ułatwienia im penetracji rynków zagranicznych poprzez poszerzenie dostępu do informacji.
3. Ekonomicznych, społecznych i ekologicznych uwarunkowań dla rozwoju przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
-aspekty koncentracji zarządzania przedsiębiorstwami na przykładzie przedsiębiorstw mleczarskich
-organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach
-znaczenie marki jako narzędzia komunikacji z otoczeniem
-produkt ekologiczny oraz możliwości jego kształtowania w procesie marketingu ekologicznego.
4. Zastosowania portali internetowych dla potrzeb planowania i zarządzania marketingowego sektora MSP
-zastosowanie narzędzi klasy business intelligence (BI) dla wspomagania procesu podejmowania decyzji strategicznych,
-idea sieci migrujących w powiązaniu z e-handlem i e-logistyką,
-metodyka obiektywizacji oceny sytuacji przedsiębiorstw w przekroju obiektowym,
-badania rozwoju zastosowań technologii informacyjnej regionu w aspekcie potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
5. Determinant rozwoju przedsiębiorstw
- identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa kreujących instrumenty konkurowania,
- model zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
- charakterystyka sfery zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako kluczowego zasobu niematerialnego decydującego o przewadze    konkurencyjnej,
- identyfikacja i ocena uwarunkowań finansowania inwestycji w zależności od rozmiarów przedsiębiorstwa,
- ocena swobody finansowej jako czynnika wpływającego na rozwój przedsiębiorstwa,
- identyfikacja czynników determinujących pozyskiwanie środków EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).
6. Makro i mikroekonomicznych problemów rozwoju regionalnego
- procesy rozwoju gospodarczego Polski na tle innych krajów UE;
- uwarunkowania strukturalne, w tym sektorowe i przestrzenne, rozwoju gospodarczego;
- procesy konwergencji i dywergencji ekonomicznej (w ujęciu międzynarodowym oraz regionalnym i lokalnym);
- obszary rozwijające się i opóźnione w rozwoju w Polsce;
- czynniki rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem zasobów niematerialnych, w tym kapitału ludzkiego i społecznego;
- powiązania sieciowe w rozwoju przedsiębiorczości i koncepcje terytorialnej organizacji działalności gospodarczej.
7. Problematyki podatkowej, w tym:
- Wpływ podatków lokalnych na rozwój ekonomiczny i gospodarczy gmin,
- Korzyści podatkowe przedsiębiorstw działających w specjalnej strefie ekonomicznej (gminnej).
- Jawność źródeł dochodów przedsiębiorstw a stopa podatkowa
- Oazy i raje podatkowe, Przestępczość podatkowa.
-Struktura obciążeń podatkowych przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnej strefie ekonomicznej.
8. Ponadto
-Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością,
-Problemy i metody badania satysfakcji i lojalności klientów przedsiębiorstw usługowych.
-Internet jako narzędzie wspierania przedsiębiorczości.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia