Instytut Badań Literackich PAN. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.
Nauki filologiczne i bibliologia.
Instytut Badań Literackich PAN. Pracownia Słownika Polszczyzny XVI w.

ul. Piekary 8,
87-100 Toruń

56 6210 331
Opis instytucji:
Podstawowym zadaniem Pracowni jest opracowanie "Słownika polszczyzny
XVI wieku
", który jest największym dziełem polskiej leksykografii historycznej.
Jest to naukowy słownik dokumentacyjny, który obok "Słownika staropolskiego"
i "Słownika języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku" stanowi
element projektu leksykograficznego, stawiającego sobie za cel opis
polszczyzny na przestrzeni dziejów.
Obecnie trwają również prace nad opracowaniem elektronicznego korpusu
tekstów polskich z XVI wieku.
Z zasobów Pracowni korzystają m.in. językoznawcy, literaturoznawcy, historycy i prawnicy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia