Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa chemiczna i procesowa
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

87-100 Toruń,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

056 650 00 44
Opis instytucji:

Laboratorium Badawczo Pomiarowe

 

Laboratorium badawczo pomiarowe Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników w Toruniu oferuje wykonanie prac badawczych w zakresie oznaczeń
parametrów fizykomechanicznych i biologicznych polimerów i wyrobów tworzywowych.

 

Badanie folii i materiałów opakowaniowych

 

Badania te prowadzone są m.in. na stanowisku badań wytrzymałościowych które
wyposażone jest w sterowaną komputerowo zrywarkę firmy TIRA GmbH
umożliwiającą wykonywanie oznaczenia: 

- właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, ściskaniu i zginaniu

- wytrzymałości folii na rozdzieranie metodą „spodni" i Gravesa

- wytrzymałości na oddzieranie warstw folii wielowarstwowej – de laminacja

- wskaźnika wytrzymałości zgrzewu

- wzajemnej przyczepności warstw folii

- współczynnika tarcia statycznego i dynamicznego

- oznaczenie odkształcenia sprężystego.

 

Ponadto na aparaturze badawczej Laboratorium dla folii opakowaniowej
oznaczana jest:

 

- odporność na uderzenie metodą spadającego grotu

- wytrzymałość na rozdzieranie metodą Elmendorfa

- zmiana wymiarów liniowych w czasie ogrzewania

- przepuszczalność pary wodnej aparatem Lyssy

- przepuszczalność gazów (m.in. tlen, argon, hel, azot).

 

Badanie polimeru

 

Na stanowisku plastometru kapilarnego firmy Dynisco wykonywane są oznaczenia
masowego oraz objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia polimerów.

Ponadto na aparaturze badawczej Laboratorium wykonywane są takie pomiary jak:

udarność metodą Charpy, Izoda i rozciągania udarowego

gęstość metodą piknometru gazowego

Prace badawcze technologiczne

Laboratorium dysponuje wytłaczarką dwuślimakową współbieżną BTSK 20/40D,
na której oferuje prowadzenie prób technologicznych otrzymywania kompozytów
tworzyw polimerowych poprzez dodatek innych polimerów, napełniaczy
proszkowych i środków modyfikujących. Z kompozytów tych na stanowisku
wtryskarki Battenfeld Plus 35/75 wykonujemy kształtki badawcze typu:
wiosełko, beleczka, płytka.

Na stanowisku linii do wytwarzania folii 3-warstwowej typ 3xW25 wykonywane
są próby i badania wytłaczania folii wielowarstwowej z udziałem różnych polimerów
oraz mieszanin w każdej z warstw.

Na stanowisku PlastiCorder Brabender wykonujemy prace badawcze w zakresie
otrzymywania z polimerów i mieszanek polimerowych próbek badawczych w
postaci pręcika, taśmy płaskiej i rękawa folii dmuchanej. Zaletą tego stanowiska
jest możliwość wykonania tych próbek z małych ilości surowca. Przy zastosowaniu
przystawki gniotownika W30 oznaczyć można stabilność termiczną mieszanek PVC.

 

Badania mikrobiologiczne

Laboratorium Badawcze zajmuje się biotechnologią polimerów oraz badaniami
bioaktywności, a w tym między innymi: biobójczości modyfikowanych powierzchni
polimerowych zgodnie z międzynarodową normą ISO 22196.

Laboratorium wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę badawczą posiada
możliwości wykonywania specjalistycznych pomiarów różnych materiałów polimerowych.

 

Laboratorium wykonuje między innymi:

- badania oceny działania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne wg normy
  PN-EN ISO 846. Oznaczanie odporności na grzyby, oznaczanie efektu
  grzybostatycznego, oznaczanie odporności na bakterie
.

- testy oceny odporności na działanie grzybów i pleśni wg ASTM G-21-09.

- badania oznaczania ilości żywych i martwych drobnoustrojów na powierzchni
  folii metodą „live/dead”,

- badania oznaczania stopnia degradacji enzymatycznej folii polimerowych
  metodą pomiaru ubytku masy i zmian powierzchni.

- badanie farb i lakierów wg normy PN-EN 15457.

- inne w porozumieniu z klientem

 

Badania optyczne

 

Dla folii opakowaniowych wykonujemy oznaczenie:

- połysku, transmitancji światła, zamglenia

- obserwacja mikroskopowa warstw folii wielowarstwowych

- oznaczenie barwy CIE L*a*b

 

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi w zakresie aktywacji folii i płyt
metodą wyładowań koronowych, Laboratorium Badawcze oferuje wykonanie
pomiaru ich swobodnej energii powierzchniowej na stanowisku goniometru firmy
Kruss
oraz zwilżalności metodą cieczy wzorcowych.

Będące na wyposażeniu Laboratorium stanowisko do badań metodą skaningowej
mikroskopii elektronowej (SEM) wyposażone jest w skaningowy mikroskop

elektronowy HITACHI SU8010 (Japonia, 2011), przecinarkę jonową E-3500 Ion
Milling System (Japonia, 2011) oraz w napylarkę Cressington Sputter Coater
z modułem pomiaru grubości napylonej warstwy złota (Niemcy, 2011).
Mikroskop wyposażony jest w zimną katodę z emisją polową, dwa detektory
SE, detektor BSE i detektor EDX do mikroanalizy rentgenowskiej. Stanowisko
umożliwia analizę próbek przy małych napięciach przyśpieszających (od 100 eV),
jednoczesną analizę wielu próbek o różnej wielkości, analizę próbek przy bardzo
małych odłegłościach od soczewki kolumny (od 1 mm) oraz jednoczesne stosowanie detektorów SE, BES i EDX. Stanowisko umożliwia analizę próbek nieprzewodzących, organicznych, polimerowych, ceramicznych, metalowych i innych.

 

 

Laboratorium Technologiczne

 

Laboratorium Technologiczne oferuje nowe technologie oraz produkcję gotowych
wyrobów z tworzyw polimerowych w skali małotonażowej, w tym opracowania:

- nowych technologii produkcji profili do celów użytkowych,

- doboru odpowiednich surowców do wytwarzania ściśle określonych wyrobów,

- specjalistycznych wyrobów takich jak np.: profile, pojemniki, kształtki,

- granulatu kompozytowego i nanokompozytowego z tworzyw polimerowych,

- nowych technologii wytwarzania pojemników po termoformowaniu,

- nowych technologii wytłaczania folii płaskiej w tym z tworzyw biodegradowalnych.

 

Laboratorium technologiczne posiada następujące stanowiska badawcze tj.:

- Stanowisko badań procesów wytłaczania profili polimerowych z zastosowaniem
  wytłaczarki jednoślimakowej Barmag L/D=45

- Stanowisko badań procesów wytłaczania profili polimerowych powlekanych
  warstwą litą (współwytłaczanie), z zastosowaniem wytłaczarki jednoślimakowej
  L/D=32

- Stanowisko badań procesów wytłaczania z rozdmuchem pojemników od 1 do 10
  litrów, z zastosowaniem aparatów UFP 10,

- Stanowisko mielenia odpadów z tworzyw polimerowych z zastosowaniem młynów
  UR 250 i UR 160,

- Stanowisko badań procesów wytłaczania kompozytów i nanokompozytów
  polimerowych w postaci gotowego granulatu z zastosowaniem wytłaczarki
  dwuślimakowej współbieżnej 2T40W wraz z systemem dozowania
  grawimetrycznego,

- Stanowisko badań procesów wytłaczania folii płaskiej typu z zastosowaniem
  wytłaczarki jednoślimakowej W45,

- Stanowisko do badań procesów termoformowania pojemników.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia