Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – Wydział Farmaceutyczny
Jednostki naukowe niekliniczne
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – Wydział Farmaceutyczny

ul. Jagiellońska 15,

85-067 Bydgoszcz

Anna Kaszewska
52 585 35 06
Opis instytucji:

Collegium Medicum na wydziale farmaceutycznym oferuje nastęujące badania:

 

- Ekspertyzy statystyczne przy rozwiązywaniu problemów statystycznych
  lub zastosowania teorii układów dynamicznych -
Katedra Podstaw
  Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej
  - tel. 52 585 3428    

 

- Badanie i monitoring gatunków rzadkich chronionych leczniczych,
  badanie siedlisk przyrodniczych, rejestracja i ocena stanu przyrody
  na obszarach chronionych, w rezerwatach, parkach krajobrazowych
  -
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - tel. 52 585 3807

 

- Współpraca naukowo-badawcza Katedry Immunologii CM UMK z innymi
  jednostkami CM UMK, uczelniami w regionie, a także ośrodkami
  naukowymi spoza woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie immunologii
  klinicznej i eksperymentalnej -
Katedra Immunologii -tel. 52 585 3473

 

- Specjalistyczne badanie koagulologiczne kobiet ciężarnych - Katedra
  i Zakład Propedeutyki Medycyny - tel. 52 585 3930

 

- Opracowywanie procesów technologicznych postaci leku, badanie
  dostępności farmaceutycznej, badania reologiczne, przenikanie
  substancji leczniczych przez skórę, badania farmakoekonomiczne,
  analiza SAR-
Katedra Technologii Postaci Leku - tel. 52 585 3797

 

- Oznaczanie leków i produktów zanieczyszczeń – degradacji w postaci
  leku lub w płynach biologicznych metodą HPLC oraz optymalizacja
  metod  chromatograficznych (izokratycznych i gradientowych)
  dla potrzeb analityki jakościowej i ilościowej -
Katedra i Zakład
  Toksykologii  - tel. 52 585 3897

 

-  Analiza instrumentalna substancji leczniczych - Katedra i Zakład Chemii
   Leków  - tel. 52 585 3532

 

- Diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych - Katedra
  i Zakład diagnostyki Laboratoryjnej- tel. 52 585 4490

 

- Synteza związków o potencjalnej aktywności farmakologicznej - Katedra
  i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych - tel. 52 585 3663

 

- Badania fitochemiczne dla postępu w dziedzinie leku roślinnego
  -
Katedra i Zakład Farmakognozji  - tel.  52 585 3689

 

- Badanie aktywności antygenów białek układu hemostazy, różnych
  płynów ustrojowych i tkanek -
Katedra Patofizjologii  - tel. 52 585 3590

 

- Badanie czynników angiogenezy - Katedra Patofizjologii -  tel. 52 585 3590

 

- Badanie wpływu różnorodnych czynników na hodowle komórek
  śródbłonka naczyniowego -
Katedra Patofizjologii -  tel. 52 585 3590

 

- Pełnoprofilowa ocena metabolizmu żelaza w różnych stanach
  patologicznych  -
Katedra Patofizjologii - tel. 52 585 3590

 

- Badania receptorów białkowych na komórkach krwi- Katedra Patofizjologii
  -  tel. 52 585 3590

 

-  Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych - Katedra i Zakład Mikrobiologii
   - tel. 52 585 4480

 

- Synteza Z kwasu 3-[3-(2-pirydylo)-4-fenylo-1,2,4-triazolo
  -5-ylo]propenowego-
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
  - tel. 52 585 3903

 

- Chromatografia gazowa spektroskopią masową, elektrochemia (IR, CV,
  UV), HPLC -
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analityczne
  - tel. 52 585 3803

 

- Badanie poziomu nawilżenia oraz jędrności, gęstości i natłuszczenia
  skóry -
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej - tel. 52 585 3424

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia