Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – Wydział Lekarski
Jednostki naukowe kliniczne
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy – Wydział Lekarski

ul. M. Curie Skłodowskiej 9

 85-094 Bydgoszcz

 

Anna Kaszewska
52 585 35 06
Opis instytucji:

Collegium Medicum oferuje badania:

 

- Ocena nowych leków w chorobach układu moczopłciowego (próby kliniczne)
  - Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej,

 

-Ocena nowego sprzętu i urządzeń medycznych do wykorzystania w urologii

- Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Dziecięcej

 

- Ocena nowych metod diagnostycznych (np. nowe markery chorób
  nowotworowych) w urologii- Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej
  i Dziecięcej

 

- Ocena przydatności funkcji czasu realizacji pasów brzusznych dla firm
  produkujących takowy sprzęt- Katedra Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej

 

- Badanie czystości złożonego związku chemicznego przy pomocy HPLC

- Katedra i Zakład Chemii Ogólnej - tel. 585 5400

 

- Syntezy związków chemicznych niedostępnych katalogowo- Katedra i Zakład
  Chemii Ogólnej - tel. 585 5400

 

- Badania morfometryczne i antropometryczne chorych z otyłością dla
  podmiotów produkujących sprzęt zmniejszający ryzyko okołooperacyjnej
  zakrzepicy żylnej - Katedra Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
  - tel. 585 4730

 

- Innowacyjne techniki Life Science w biznesie -Katedra i Zakład Histologii
  i Embriologii  - tel. 585 3725

 

- Testy cytotoksyczności in vitro na hodowlach komórkowych i tkankowych
  (m.in. związki biologicznie czynne, leki, kosmetyki)- Zakład Inżynierii
  Tkankowej -  tel. 585 3737

 

- Testy in vivo na małym modelu zwierzęcym (m.in. testy cytotoksyczności,
  właściwości biomateriałów)- Zakład Inżynierii Tkankowej  - tel. 585 3737

 

- Ocena właściwości biologicznych nowatorskich biomateriałów wykorzystywanych
  w lecznictwie- Zakład Inżynierii Tkankowej - tel. 585 3737

 

- Izolacja i hodowla macierzystych komórek nowotworowych- Zakład Inżynierii
  Tkankowej - tel. 585 3737  

- Izolacja, hodowla i ocena biologicznych właściwości komórek macierzystych
  izolowanych z różnych źródeł- Zakład Inżynierii Tkankowej - tel. 52 585 3737

- Optymalizacja metod hodowli komórkowych (w tym nietypowych i
  niedostępnych komercyjnie)- Zakład Inżynierii Tkankowej - tel. 52 585 3737

 

- Długoterminowe przechowywanie komórek w ciekłym azocie - Zakład
  Inżynierii Tkankowej - tel. 52 585 3737

 

 - Szkolenia, kursy i wykłady studyjne z zakresu inżynierii tkankowej i
  medycyny regeneracyjnej - Zakład Inżynierii Tkankowej - tel. 52 585 3737

 

- Doradztwo i konsultacje, w części związanej z inżynierią tkankową, przy
  realizacji grantów krajowych i projektów europejskich - Zakład Inżynierii
  Tkankowej - tel. 52 585 3737

 

- Diagnostyka, monitorowanie i leczenie chorób układu oddechowego
  - Katedra i Klinika Chorób Płuc, Nowotworów  i Gruźlicy  - tel. 52 325 67 81

 

- Badanie spektrofotometryczne (absorpcji atomowej, plazmowej)
 - Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska  -  tel. 52 585 3987

 

- Badania molekularne w materiale biologicznym - Zakład Ekologii i Ochrony
  Środowiska- tel. 52 585 3987

 

- Ocena równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej, przebiegu procesów
  zapalnych i wrażliwości środowiskowej - biochemiczna analiza krwi obwodowej
  - Katedra Biologii Medycznej  -  tel. 52 585 3737                                     

 

- Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń czynności i morfologii tarczycy
  - Katedra Endokrynologii i Diabetologii - tel. 52 585 4020

 

- Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń gospodarki węglowodanowej
 (w tym cukrzycy) - Katedra Endokrynologii i Diabetologii -  tel. 52 585 4020

 

- Diagnostyka i leczenie otyłości - Katedra Endokrynologii i Diabetologii -   
  tel. 52 585 4020

 

- Diagnostyka metodami medycyny nuklearnej - Katedra Endokrynologii i
  Diabetologii - tel. 52 585 4020

 

- Leczenie łagodnych chorób tarczycy - Katedra Endokrynologii i Diabetologii    
  - tel. 52 585 4020

 

- Paliatywne leczenie przerzutów do kości - Katedra Endokrynologii i Diabetologii 
 -  tel. 52 585 4020

 

- Edukacja diabetologiczna i dietetyczna - Katedra Endokrynologii i Diabetologii
  - tel. 52 585 4020

 

- Profilaktyka w ginekologii onkologicznej - Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych
 i Ginekologii Onkologicznej - tel. 52 365 5526

 

- Udzielanie porad laktacyjnych u kobiet w połogu - Katedra Położnictwa, Chorób
  Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej  - tel. 52 365 5526

 

- Kolposkopia stanów przednowotworowych szyjki macicy - Katedra Położnictwa,
  Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej - tel. 52 365 5526

 

- Badanie kariotypu - Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej - tel. 52 585 3567

 

- Badanie genów podatności na nowotwory - Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
 - tel. 52 585 3567

 

- Ocena narażenia genotoksycznego - Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej   
 - tel. 52 585 3567                       

 

- Badanie mutacji genowych - Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
 - tel. 52 585 3567

 

-Ocena aktywności cytotoksycznej i genotoksycznej czynników fizycznych
 i chemicznych - Katedra i Zakład Genetyki Molekularnej Komórki
 - tel. 52 585 3491

 

- Badania pomocnicze w diagnostyce anemii Fanconiego - Katedra i Zakład
  Genetyki Molekularnej Komórki - tel. 52 585 3491

 

- Identyfikacja techniką PCR czynnika zakaźnego w drogach oddechowych
  pacjentów na oddziałach intensywnej terapii w ciągu 24 godzin - Katedra
  i Zakład Genoterapii - tel. 52 585 3488

 

- Analiza cytoimmunologiczna z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL)
  w celach diagnostycznych - Katedra i Zakład Genoterapii - tel. 52 585 3488

 

- Ocena skuteczności leczenia chorób dróg oddechowych (astma oskrzelowa,
  sarkoidoza, włóknienie płuc) przy użyciu glikokortykoidów przeciwzapalnych
  - Katedra i Zakład Genoterapii -tel. 52 585 3488

 

- Immunoterapia genowa niedrobnokomórkowego raka płuca – poziom badań
  naukowych, a nie oferta (zaawansowane badania przedkliniczne) - w planach 
  Jednostki - Katedra i Zakład Genoterapii - tel. 52 585 3488

 

- Zastosowanie plazmidów ekspresyjnych do leczenia otyłości (wymaga
  wcześniejszych badań przedklinicznych - Katedra i Zakład Genoterapii 
  -  tel. 52 585 3488

 

- Ocena wrażliwości nowotworów złośliwych na chemioterapię - Katedra
  i Zakład Genoterapii  - tel. 52 585 3488

 

- Badania histopatologiczne, cytologiczne, histochemiczne,
  immunohistochemiczne, immunologiczne - Katedra i Zakład Patomorfologii
  Klinicznej  - tel. 52 585 4200

 

- Projektowanie i testowanie nowoczesnych rozwiązań dla diagnostyki
  obrazowej i radiologii zabiegowej - Katedra i Zakład Radiologii i
  Diagnostyki Obrazowej -  tel. 52 585 4680

 

- Wykorzystanie Kliniki Kardiochirurgii jako ośrodka prowadzącego badania
  materiałów opatrunkowych, chirurgicznych, w tym wszczepialnych oraz
  narzędzi chirurgicznych, sprzętu i aparatury medycznej stosowanej w
  kardiochirurgii - Katedra i Klinika Kardiochirurgii - tel. 52 585 4605

 

-Prowadzenie badań interdyscyplinarnych - Katedra i Klinika Kardiochirurgii
  - tel. 52 585 4605

 

- Prowadzenie badań polegających na ocenie leków i produktów leczniczych
 – w tym produktów żywieniowych - Katedra i Klinika Kardiochirurgii - tel. 52 585 4605

 

- Badania metodą cytometrii przepływowej - Katedra Pediatrii, Hematologii
  i Onkologii -  tel. 52 585 4860

 

- Immunoselekcja magnetyczna komórek - Katedra Pediatrii, Hematologii
 i Onkologii - tel. 52 585 4860

 

 - Badania oporności in vitro na cytostatyki - Katedra Pediatrii, Hematologii
  i Onkologii  -tel. 52 585 4860

 

- Profilaktyka nowotworów jąder: edukacja w zakresie wczesnego wykrywania
  podejrzanych zmian - Katedra i Zakład Andrologii Klinicznej - tel. 52 370 9270                         

 

- Nauka samobadania jąder przez mężczyzn: badania profilaktyczne - Katedra
  i Zakład Andrologii Klinicznej - tel. 52 370 9270.        

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia