Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Nauki rolnicze i leśne
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

ul. Parkowa 1,

88-160 Janikowo

prof. Bronisław Borys
52 35 13 391
Opis instytucji:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka istnieje od 1946 r. i jest znaną placówką naukowo-badawczą i hodowlaną specjalizującą się w produkcji gęsiej i owczarskiej. Zakład posiada powierzchnię około 1000 ha. Produkcja zwierzęca zakładu oparta jest o stado zarodowe gęsi Białych Kołudzkich, hodowanych i doskonalonych w zakładzie od 50 lat oraz zarodowe stada owiec; plenno-mlecznej owcy kołudzkiej oraz odmiany barwnej merynosa polskiego (rezerwa genetyczna). W zakładzie uprawia się rzepak, pszenicę, jęczmień, kukurydzę na ziarno oraz buraki cukrowe.

Dział Naukowy zakładu zatrudnia 10 pracowników [w tym 2 profesorów, 2 adiunktów i 4 doktorów] i realizuje tematy badawcze z zakresu technologii chowu oraz hodowli gęsi i owiec. W zakładzie pracują dwa wyspecjalizowane, samodzielne zespoły naukowe mające ugruntowaną w kraju pozycję naukową i znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowo-upowszechnieniowej. Zespół gęsiarski funkcjonuje w ramach istniejącego w zakładzie Krajowego Ośrodka Badawczo-Hodowlanego Gęsi.

 

 

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie chowu i hodowli gęsi zaliczyć należy wytworzenie dwóch rodów gęsi Białych Kołudzkich (matecznego W-11 i ojcowskiego W-33), opracowanie efektywnych technologii chowu i racjonalnego żywienia gęsi oraz zoptymalizowanie technologii lęgów jaj gęsich w oparciu o zakładową wylęgarnię. W skład zakładu wchodzi również ferma drobiu wodnego w Dworzyskach k. Poznaniu gdzie utrzymywane są stada rezerwy genetycznej rodzimych ras gęsi i kaczek.

 

 

Do najważniejszych osiągnięć w zakresie chowu i hodowli owiec zaliczyć należy opracowanie wielowariantowej technologii produkcji żywca jagnięcego przy zastosowaniu krzyżowania towarowego owiec ras krajowych z trykami ras plennych i mięsnych oraz intensywnego użytkowania rozpłodowego, udoskonalenie norm żywienia owiec, wytworzenie plenno-mlecznej linii owcy kołudzkiej, określenie możliwości oddziaływania czynnikami genetycznymi i żywieniowymi na jakość zdrowotną mięsa jagnięcego. Ponadto opracowano i wdrożono technologię przyfermowej produkcji 10 gatunków sera z mleka owczego, które od wielu lat cieszą się dużym popytem wśród konsumentów.

 

Oferta zakładu:

a) współpraca i usługi w zakresie naukowo-badawczym i edukacyjnym:

- usługi naukowo-badawcze, ekspertyzy i poradnictwo w zakresie technologii
   utrzymania, żywienia i rozpłodu gęsi i owiec,

- szkolenia i kursy z zakresu hodowli i technologii produkcji gęsi i owiec, oraz
  zagospodarowania i przyfermowego przetwórstwa produktów spożywczych
  pochodzenia gęsiarskiego i owczego (w własnym ośrodku szkoleniowo
  -konferencyjnym),

- praktyki dla uczniów szkół zawodowych i techników oraz studentów wyższych
  uczelni rolniczych.

b) w zakresie produkcji zwierzęcej:

-  gąsięta zarodowe rodów W33 i W11 Gęsi Białej Kołudzkiej®:

- gąsięta do tuczu,

- młode gęsi rzeźne owsiane,

- owce naturalnie barwnego merynosa do chowu produkcyjnego, w  gospodarstw
  agroturystycznych i utrzymania amatorskiego,

- plenno-mleczne owce kołudzkie do chowu produkcyjnego w kierunku mięsnym
   i mlecznym,

- sery i jogurty z mleka owczego i owczo-krowiego; >10 gatunków,

- jagnięta rzeźne,

- wełna owcza biała i naturalnie barwna,

c) w zakresie produkcji roslinnej:

- nasiona rzepaku, ziarno zbóż (pszenica, jęczmień) i kukurydzy oraz buraki cukrowe.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia