Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Mechaniki I Konstrukcji Maszyn
Mechanika budowa i eksploatacja maszyn inżynieria produkcji.
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Mechaniki I Konstrukcji Maszyn

al. Prof. S. Kaliskiego 7
85-789 Bydgoszcz

dr inż. Robert Sołtysiak
52 340 82 78
Opis instytucji:

INSTYTUT MECHANIKI I KONSTRUKCJI MASZYN – w instytucie realizowane są następujące ekspertyzy, prace badawcze, konsultacje techniczne, doradztwo w zakresie:

 

Mechaniki stosowanej:

-    wytrzymałość materiałów,
-    dynamika maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem drgań i hałasu,
-    zagadnienia mechaniki płynów,
-    cięcie różnych materiałów metodą strumieniową (water-jet),
-    orzecznictwo dotyczące wytrzymałości stali (również w niskich temperaturach)
     i składu chemicznego.

 

Inżynierii biomedycznej:

-    badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych,
     w tym tworzyw polime¬rowych i kompozytów polimerowych zbrojonych,
-    możliwości oceny stopnia uszkodzenia zmęczeniowego w trakcie eksploatacj
     i elementów wykonanych z tworzyw polimerowych,
-    badania własności wytrzymałościowych materiałów biologicznych, w tym m.in.
     kości i ścięgien,
-    projektowanie maszyn i urządzeń służących do prowadzenia ilościowych
     i jakościowych ocen wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych,
-    projektowanie maszyn i urządzeń pomocniczych dla służby zdrowia,
-    projektowanie maszyn i urządzeń z precyzyjnym pozycjonowaniem
     elementów wykonawczych z optycz¬nym pomiarem położenia.

 

Podstaw konstrukcji maszyn:

-    badania elementów maszyn i materiałów konstrukcyjnych:
-    obliczenia wytrzymałościowe i trwałości zmęczeniowej elementów
     konstrukcyjnych; obliczenia trwałości zmęczeniowej w warunkach obciążeń
     eksploatacyjnych, opracowania programów komputerowych do obliczeń, 
     obliczenia elementów konstrukcyjnych metodami numerycznymi (MES).
-    konstrukcja: stanowisk do badań, zespołów maszynowych i elementów,
     oprzyrządowania i specjalistycznych jednostkowych przyrządów, urządzeń
     i napędów mechatronicznych.
-    ekspertyzy naukowo-techniczne i techniczne: dotyczące przyczyn awarii
     maszyn, oceny stanu technicznego maszyn,

 

Metod komputerowych:

-    tworzenie modeli postaci geometrycznej elementów konstrukcyjnych,
     dokumentacji konstrukcyjnej całych maszyn i ich węzłów (do realizacji
    zadań wykorzystywane są zaawansowane metody tworzenia modeli 3D
    zaimplementowane w dostępnym oprogramowaniu inżynierskim CAD),
-    obliczenia numeryczne elementów konstrukcyjnych, całych maszyn
    i ich węzłów w zakresie wyznaczania rozkładów naprężeń i odkształceń,
    dynamicznej odpowiedzi  na wymuszenie zmienne w czasie, analizy
    uwzględniające występowanie nieliniowości materiałowych, strukturalnych
    i geometrycznych prowadzone są z wykorzystaniem zaawansowanego
    oprogramowania działającego na podstawie metody elementów  skończonych,
-    tworzenie programów komputerowych działających w środowiskach CAD//CAE
      wspomagających obliczenia inżynierskie,
-    obsługa urządzeń pomiarowych, w tym akwizycja i obróbka danych,
     wspomaganie aplikacji typu Excel w programy narzędziowe automatyzujące
     prace, aplikacje internetowe (bazodanowe),konstrukcja oprzyrządowania
     badawczego,
-    konstrukcja urządzeń transportu bliskiego, dotyczy zagadnień modelowania i
     analizy zjawisk dynamicznych występujących w procesie automatycznego
     sortowania ładunków jednostkowych transportowanych na przenośnikach;
     celem badań jest opracowanie wskazań i zaleceń niezbędnych podczas
     projektowania nowych rozwiązań manipulatorów oraz określenie zakresów
     zastosowań istniejących urządzeń sortujących,
-    badania wytrzymałościowe i trwałościowe (zmęczeniowe) elementów
     konstrukcyjnych i materiałów,
-    pomiary tensometryczne na konstrukcjach rzeczywistych.

 

W ramach instytutu funkcjonuje Instytutowe Laboratorium Badań Materiałów
i Konstrukcjiw którym realizowane są badania różnych materiałów (metali,
kompozytów, ceramiki,kabli, gumy itp.) w celu określenia ich własności
sprężystych, wytrzymałościowych, plastycznych na podstawie następujących prób:

-    statycznego rozciągania metali wg PN-EN ISO 6892-1:2010,
-    badania metali na zmęczenie (próba zginania) wg PN-76/H-04326,
-    badania metali na zmęczenie (próby osiowego rozciągania – ściskania przy
     stałym cyklu obciążeń we¬wnętrznych wg PN-74/H-044327,
-    badania metali na zmęczenie wg PN-76/H-04325,
-    badania niskocyklowego zmęczenia metali wg PN-84/H-04334,
-    badania prędkości wzrostu pękania zmęczeniowego przy stałej amplitudzie
     obciążenia wg PN 84/H 04333,
-    badania odporności na pękanie przez pomiar krytycznej wartości całki J, JIC,
-    próby udarności sposobem Charpy’ego w temperaturze pokojowej oraz
     obniżonej (-60 C) wg PN-EN ISO 148-1:2010,
-    określanie składu chemicznego metali oraz ich stopów wg PN-H-04045:1997,
-    badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych
     realizowane wg własnych proce¬dur badawczych

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia