Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego. Wydział Pedagogiki i Psychologii.
Nauki społeczne.
Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego. Wydział Pedagogiki i Psychologii.

ul. J.K. Chodkiewicza 30,

86-064 Bydgoszcz

Dziekan - dr hab. Ewa Zwolińska, prof. nadzw. UKW
52 34 19 314
Opis instytucji:

 

Instytut Pedagogiki

 

Kierunki badawcze:

- tożsamość młodzieży: aspiracje edukacyjne, światopogląd, poczucie alienacji i
  kontroli;

- kultura, społeczeństwo, rodzina i edukacja w cywilizacjach starożytnych;

- ideologie i doktryny wychowawcze czasów nowożytnych;

- rodzina polska jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych i
  najnowszych – ciągłość i zmiana;

- komplementarność pedagogicznych badań ilościowo-jakościowych;

- problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego, problemy etyczne
  uprawiania nauki;

- psychodydaktyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki przedszkolnej i
  wczesnoszkolnej;

- rola muzyki w nauczaniu zintegrowanym;

- rozwój aktywności językowej dzieci w okresie przedszkolnym i
  wczesnoszkolnym;

- funkcjonowanie nauczyciela w zawodzie, funkcja pomiaru pedagogicznego;

- aktywizacja środowisk lokalnych w rozwiązywaniu problemów socjalnych
  społeczeństwa w okresie przemian społeczno-politycznych w kraju;

- filozoficzne i metodologiczne podstawy pedagogiki społecznej, aksjologiczny
  wymiar życia społecznego, zagrożenia prawidłowego rozwoju osobowości
  człowieka;

- działalność resocjalizacyjna wśród osób objętych zjawiskami patologii
  społecznych;

- problemy edukacyjne i wychowawcze w środowisku osób niepełnosprawnych;

- problemy kształcenia dorosłych, poradnictwa i doradztwa zawodowego;

- prawne i edukacyjne podstawy systemu obronnego państwa, bezpieczeństwo a
  stosunek społeczeństwa do służby wojskowej, zarządzanie kryzysowe i obrona
  cywilna.

 

Instytut Psychologii

 

Kierunki badawcze:

- teorie osobowości i jej pomiar; teorie psychicznego rozwoju człowieka, rozwój
  poznawczy i moralny, różnice indywidualne;

- psychopatologia rozwoju dziecka, wspomaganie rozwoju;

- chronometria umysłowa, spostrzeganie kolejności bodźców, mechanizm
  regulacji i kontroli siły reakcji na spostrzegane bodźce;

- stereotypy i uprzedzenia społeczne, poczucie satysfakcji życiowej;

- funkcjonowanie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo,
  sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową, psychologiczna problematyka
  transplantologii narządów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia