Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Nauk Przyrodniczych.
Nauki biologiczne.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Nauk Przyrodniczych.

ul. M. K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz

 

Dziekan - dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski
52 323 67 27
Opis instytucji:

Instytut Biologii Eksperymentalnej

 

Kierunki badań:

- genetyka populacyjna drzew leśnych – problemy badawcze dotyczą analiz
  zmienności genetycznej populacji naturalnych i sztucznie tworzonych przez
  człowieka (np. plantacje nasienne) oraz przebiegu procesów reprodukcyjnych,
  w tym poziomu samozapłod¬nienia, przepływu genów wewnątrz i między
  populacjami, a także uwarunkowań męskiego i żeńskiego sukcesu
  reprodukcyjnego; duży nacisk kładzie się na opracowanie nowych metod
  statystycznych oceny przepływu genów w populacjach naturalnych oraz oceny
  efektywnej wielkości populacji; badane gatunki to sosna zwyczajna, świerk
  pospolity, daglezja zielona, dęby i wiele innych; dotychczas podstawową
  metodą badawczą były analizy izoenzymowe, jednak obecnie podstawowym
  źródłem informacji są markery molekularne DNA, głównie mikrosatelity;

- skażenie żywności, pasz i narządów mikotoksynami – badania dotyczą
  wykrywa¬nia, oznaczania i neutralizacji toksyn wytwarzanych przez grzyby
  rozwijające się w żywności, paszach i narządach; badania prowadzone są na
  najwyższej klasy aparaturze laboratoryjnej; w ramach badań opracowano
  metody biodegradacji mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby rozwijające się
  na różnym substracie w środowisku bytowania człowieka i zwierząt
  hodowlanych; prowadzone są także badania nad wykorzystaniem kultur
  komórkowych do określania cytotoksyczności substancji toksycznych
  wytwarzanych przez patogenne drobnoustroje;

- wpływ czynników środowiska na zdrowie – badania obejmują ocenę wpływu
  ksenobiotyków na różne enzymy m.in. lizosomalne, takie jak: kate¬psyna D,
  kwaśna fosfataza i inne oraz zastosowanie metody immunofluorescencyjnej w
  ocenie reorganizacji białek cytoszkieletu w komórkach po działaniu
  cytostatyków;

- molekularne mechanizmy regulacji aktywności białek kurczliwych – badania
  koncentrują się na regulacji wzajemnych oddziaływań pomiędzy obecnymi w
  komórkach kurczliwymi białkami – aktyną i miozyną, które generują takie
  zjawiska jak: transport organelli wewnątrz¬komór¬kowych, przesuwanie
  błony komórkowej względem szkieletu wewnątrzkomórkowego (tzw.
  cytoszkieletu) utworzonego z filamentów aktynowych czy procesy endo- i
  egzocytozy;

- mikoryza drzew leśnych – badania nad zróżnicowaniem gatunkowym i
  liczebnością (biomasą) grzybów wchodzących w układy mikoryzowe w
  różnych typach ekosystemów; prowadzone są badania nad:

* wpływem kolonizacji mikoryzowej na rozwój roślin zasiedlających glebę
  skażoną pestycydami;

* kolonizacją mikoryzową drzew żyjących w środowisku miejskim;

* zróżnicowaniem i aktywnością metaboliczną mikoryz siewek i sadzonek
  drzew rosnących w środowisku zanieczyszczonym pierwiastkami śladowymi;

* ekofizjologia drobnoustrojów środowisk naturalnych;

 

- doskonalenie metod biotechnologicznych pozyskiwania źródeł energii
  (biopaliw) i odnawial¬nych zasobów naturalnych;

- genetyka populacyjna owadów.

 

Instytut Biologii Środowiska

 

Kierunki badań:

- ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu – badania koncentrują się na:
  ekologii krajobrazu, gdzie prowadzi się badania nad prawidłowościami
  występowania w różnych typach krajobrazu wybranych gatunków roślin i
  zwierząt; wyniki badań wykorzystywane są do waloryzacji przyrodniczej oraz
  oceny zagrożeń gatunków i zbiorowisk (zgrupowań) roślin i zwierząt;

- zasoby naturalne flory i fauny oraz ocena ich zmian – prowadzone są badania   
  nad zasobami naturalnymi (zróżnicowaniem gatunkowym i liczebnością)
  wybranych grup zwierzęcych oraz roślinnością:

* nurt botaniczny obejmuje badania nad roślinnością drobnych zbiorników
  wodnych, rozpoznanie procesów zanikania gatunków roślin naczyniowych w
  rejonie Kujaw i Pomorza Południowego oraz badania nad ostojami leśnych
  gatunków roślin w różnych typach krajobrazu;

* badania zoologiczne koncentrują się na ocenie bogactwa gatunkowego
  owadów zapyla¬ją¬cych w różnych regionach Polski i Europy (Niemcy,   
  Belgia, Francja, Włochy), a szczególnie na określeniu kierunku i zakresu   
  zmian  fauny w ostatnich stu latach; prowadzone są także bada¬nia nad
  bioróżnorodnością i procesami sukcesyjnymi roztoczy glebowych w
  ekosyste¬mach leśnych i podmokłych;

* rozwijane są prace taksonomiczne, co owocuje monografiami wybranych grup
  owadów oraz kluczami do oznaczania gatunków, bez których ocena
  bioróżnorodności badanych grup zwierząt jest niemożliwa;

 

- taksonomia i morfologia wybranych gatunków drzew i krzewów – prowadzone
  są badania nad rozmieszczeniem i zróżnicowaniem populacji wybranych
  gatunków drzew i krzewów w skali regionalnej (Kujawy i Pomorze) i
  europejskiej (region śródziemnomorski); badania prowadzone są obecnie w
  oparciu o analizę cech morfologicznych.

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia