Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.
Ochrona zdrowia i kultura fizyczna.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki.

ul. M. K.  Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz

Dziekan - prof. dr hab. Zygmunt Babiński
52 32 36 753
Opis instytucji:

Instytut Geografii

 

- waloryzacja  i ocena środowiska przyrodniczego;

- badania skutków działalności  człowieka w środowisku przyrodniczym;

- ochrona i kształtowanie krajobrazu;

- edukacja ekologiczna;

- zróżnicowanie warunków klimatycznych w skali lokalnej i regionalnej;

- klimat obszarów zainwestowanych, w tym klimat miejski;

- wpływ warunków pogodowych na zdrowie człowieka;

- klimatologia synoptyczna;

- zróżnicowanie regionalne bogactwa inwentarza zespołów roślinnych w Polsce;

- typy i struktura przestrzenna walorów turystycznych;

- ruch turystyczny;

- gospodarka turystyczna  na poziomie miejscowości turystycznych, jednostek

  administracyjnych i regionów turystycznych;

- turystyka na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach  
  chronionych;

- turystyka na obszarach wiejskich;

- zagospodarowanie turystyczne;

- wielozmysłowe spostrzeganie krajobrazów;

- ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych w użytkowaniu turystycznym;

- współczesne procesy korytowe rzek;

- wpływ człowieka na obieg wody, w tym przekształcenia środowiska dolin
  rzecznych;

- wpływ stopni wodnych na procesy erozyjno-akumulacyjne rzek;

- gospodarka wodna na obszarze doliny Wisły (węzła bydgoskiego);

- ochrona i kształtowanie systemu hydrologicznego;

- porównawcze studia geomorfologiczne i geologiczne budowy i
  rozprzestrzenienia sandru  Borów Tucholskich i sandru Mazurskiego

- zasięg faz postojowych lądolodu skandynawskiego na obszarze wschodniej
  części Pojezierza Zachodniopomorskiego i centralnej części Pojezierza
  Mazurskiego;

- historia rozwoju jezior polodowcowych na wybranych obszarach wschodniej
  części Pojezierza Zachodniopomorskiego; 

- rekonstrukcja mechanizmów depozycji osadów Niżu Polskiego w plejstocenie
  i holocenie;

- zasięg ostatniego lądolodu skandynawskiego w rejonie granicznym Pojezierza
  Ełckiego oraz  Wysoczyzny Kolneńskiej i Pradoliny Biebrzy;

- formy ozowe Pojezierza Krajeńskiego;

- wpływ bobrów na sedymentację utworzonych przez nie stawów;

- współczesne problemy społeczno-gospodarcze w krajach przejściowych,
  głównie w Polsce i w  Bułgarii;

- procesy rynku pracy;

- rozwój podstawowych gałęzi gospodarki;

- przemiany społeczno-gospodarcze na obszarach wiejskich, w miastach, i
  jednostkach administracyjnych;

- procesy transformacji ustrojowej; 

- procesy rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego Bydgoszczy;

- interdyscyplinarne badania, wykorzystujących, jako główne narzędzie, System
  Informacji  Geograficznej;

- metody analiz przestrzennych i statystyki; 

- analiza rozkładu i związków przestrzennych procesów demograficznych i
  urbanistycznych;

- analiza zmian krajobrazu i jego elementów;

- klasyfikacja rzeźby w oparciu o Numeryczne Modele Wysokości;

- kartowaniem wybranych elementów środowiska. 

 

Instytut Kultury Fizycznej

 

- różnokierunkowe uwarunkowania wieloletniego procesu treningu sportowego;

- wpływ wielkości obciążeń ruchowych na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w
  różnych  grupach wiekowych z uwzględnieniem wieku rozwojowego i
  środowiska zamieszkania objętych programem szkolenia sportowego;

- optymalizacja obciążeń treningowych i metod ich diagnozowania w zależności
  od specyfiki  uprawianej dyscypliny sportowej;

- modyfikacja metod treningowych w kierunku ich większej celowości i
  efektywności;

- identyfikacja ilościowa i jakościowa treści obciążeń treningowych w
  wybranych dyscyplinach  sportowych (indywidualnych i zespołowych);

- pozytywne mierniki zdrowia dzieci i młodzieży w regionie kujawsko-
  pomorskim;

- diagnoza zdrowia (w tym problemów z masą ciała, postawą ciała i chorobami
  przewlekłymi, innymi jednostkami chorobowymi, dysfunkcjami i
  zaburzeniami) oraz sprawności fizycznej  ukierunkowanej na zdrowie dzieci i
  młodzieży naszego regionu, a także diagnozy ich stylu  życia ze szczególnym
  uwzględnieniem aktywności fizycznej;

- trening fitness w różnym wieku, jako czynnik poprawy jakości życia
  człowieka;

- sprawność specjalna a wynik sportowy w wybranych dyscyplinach;

- wyznaczenie testów sprawności specjalnej (w wybranych dyscyplinach
  sportowych) i określenie ich wpływu na wynik sportowy;

- ocena związków farmakoterapii, aktywności fizycznej i innych elementów
  stylu życia z budową somatyczną i zdrowiem studentów;

- diagnoza zdrowia studentów (w tym problemów z masą ciała i chorobami
  przewlekłymi, innymi jednostkami chorobowymi, dysfunkcjami i
  zaburzeniami);

- diagnoza stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii i
  aktywności fizycznej i próba oceny ich wzajemnego wpływu na siebie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia