Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Humanistyczny.
Nauki społeczne.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Humanistyczny.

ul. Jagiellońska 11,

85-067 Bydgoszcz

Dziekan - prof. dr hab. Jacek Woźny
52 322 03 55
Opis instytucji:

 

 

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

 

Kierunki badawcze:

- historia języka polskiego;

- współczesna polszczyzna ogólna i jej odmiany;

- dialektologia (w tym – dialekt kociewski);

- historia literatury polskiej (od średniowiecza po współczesność);

- wiedza o teatrze i filmie;

- w obszarach językoznawczym i historycznoliterackim: składnia i semantyka,  
  onomastyka,  wartościowanie w języku, reklama, dyskurs, polszczyzna
  kresowa, polszczyzna bydgoszczan,  związki literatury ze sztuką i filozofią,
  wyobraźnia młodopolska, realizm socjalistyczny, literaturoznawstwo
  porównawcze;

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

 

Kierunki badawcze:

- region kujawsko-pomorski, Polska, społeczeństwo polskie w dobie przemian
  politycznych i gospodarczych oraz Polonia;

- stosunki polsko-niemieckie (dzieje państwa krzyżackiego w Prusach, relacje
  polsko-niemieckie na  Pomorzu);

- problematyka wschodnia (dzieje polskich kresów wschodnich, sowietyzacja
  kresów);

- parlamentaryzm polski, sądownictwo specjalne i procesy po II wojnie
  światowej;

- badania dziejów papiestwa;

 

 

Instytut Nauk Politycznych

 

Kierunki badawcze:

- polska myśl polityczna;

-teoria polityki, partii politycznych, stosunków międzynarodowych,
 bezpieczeństwa  międzynarodowego, zrównoważonego rozwoju i polityki
 ekologicznej, komunikacji społecznej;

- zagadnienia ideologii społecznych (liberalizm, ekologizm) oraz globalizacji;

 

 

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

 

Kierunki badawcze:

- językoznawstwo, historia literatury oraz kultury rosyjskiej i anglojęzycznej;

- gramatyka kontrastywna i teoria przekładu (w tym – najnowsze tendencje w
  nauczaniu języków obcych);

- onomastyka wschodniosłowiańska ze szczególnym uwzględnieniem
   nazewnictwa miejscowego obszarów pogranicza językowego;

- stan współczesnej polszczyzny północnokresowej;

- literatura staroruska, literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku i XX-
  wieczna;

- rosyjska literatura emigracyjna (trzy fale uchodźstwa), rosyjska myśl
  filozoficzna, polityczna i religijna;

- anglojęzyczna literatura Ameryki, Kanady i Indii;

 

 

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

 

Kierunki badawcze:

- język w działaniu publicznym – badania dotyczą języka polityki, reklamy i
  biznesu ze szczególnym uwzględnieniem języka ideologii oraz mechanizmów

  perswazyjnych; badane są również organizacja tekstu w wypowiedziach
  mówionych i pisanych, a także zakłócenia mogące wpłynąć na zniekształcenia
  treści lub intencji wypowiedzi; zintensyfikowano badania nad komunikacją
  internetową; kontynuowano współpracę z UJ i UŁ w ramach zespołu
  badawczego gramatyki komunikacyjnej; kolejnym kierunkiem podjętych badań
  były funkcje, zakres i odbiór mediów regionalnych;

- język a struktury poznawcze człowieka – językoznawstwo kognitywne stanowi
  podstawę metodologiczną do prowadzenia badań na temat językowego obrazu
  świata w języku i wypowiedziach, w tym wypowiedziach reklamowych i
  public relations; badania dotyczą także powiązania kodu językowego z innymi
  kodami;

 

Katedra Filologii Germańskiej

 

Kierunki badawcze:

- problematyka płci w literaturze niemieckojęzycznej;

- dekonstrukcja w literaturoznawstwie;

- współczesny dramat i proza niemieckojęzyczna;

- niemiecka literatura chrześcijańska i żydowska;

- literatura i kultura niemieckojęzyczna tzw. Prowincji Poznańskiej;

- problematyka społeczno-polityczna współczesnych Niemiec;

- problemy współczesnej semantyki (w tym semantyki symulatywnej), sposoby
  wyrażania emocji  w kontekście pragmalingwistycznym, użycie jednostek
  idiomatycznych w tekstach prasowych, frazeologia w ujęciu kontrastywnym
  oraz formalny opis języka niemieckiego z zastosowaniem  formalizmów
  opartych na unifikacji;

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia