Uniwerstyt Kaziemierza Wielkiego. Wydział Administracji i Nauk Społecznych.
Nauki społeczne.
Uniwerstyt Kaziemierza Wielkiego. Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

ul M. K. Ogińskiego 16,

85-092 Bydgoszcz

Dziekan – dr hab. Anna Koziczak, prof. nadzw. UKW
52 32 36 738
Opis instytucji:

Instytut Filozofii

 

Kierunki badawcze:

- historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (Platon i Tomasz z Akwinu);

- historia filozofii nowożytnej i współczesnej (zwłaszcza brytyjski empiryzm, Kant, współczesna filozofia francuska i rosyjska oraz fenomenologia i hermeneutyka);

- ontologia: badania nad podstawami ontologicznymi logiki formalnej oraz spór realizmu z antyrealizmem;

- filozofia religii (spór teizmu z ateizmem, atrybuty Boże);

- filozofia umysłu i sztucznej inteligencji;

- filozofia polityki (zwłaszcza współczesny konserwatyzm i spór konserwatyzmu z liberalizmem);

- etyka (głównie badania z zakresu etyki szczegółowej, współczesnych kontrowersji etycznych);

- estetyka (twórczość jako kategoria estetyczna);

- filozofia polska: Szkoła Lwowsko-Warszawska, Herbert, Miłosz, Wat.   

 

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Kierunki badawcze:

- finanse publiczne i prawo podatkowe, międzynarodowe stosunki finansowe;

- ochrona konstytucyjnych praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym;

- system ubezpieczenia społecznego rolników;

- gmina w systemie administracji publicznej;

- odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa i gminy;

- prawo karne i cywilne z postępowaniem karnym i cywilnym;

- prawo ochrony środowiska;

 

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

 

Kierunek badawczy:

- bibliotekarstwo w Polsce na przestrzeni wieków;

 

Katedra Socjologii

 

Kierunki badawcze:

- typologia i funkcjonowanie stereotypów w strukturach edukacyjnych;

- przemiany wartości kulturowej społeczeństwa polskiego po roku 1989;

- status społeczny nowo powstałej polskiej klasy średniej;

- struktura bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim;

- zagadnienia związane z socjologią gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem teorii globalizacji, teorii modernizacji oraz teorii uzależnień ekonomicznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia