Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.
Nauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa chemiczna i procesowa
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

ul. Seminaryjna 3,
85-326 Bydgoszcz

prof. Jerzy Gaca
52 374 90 50
Opis instytucji:

Działalność naukowo-badawcza Wydziału:

 

Chemia nieorganiczna – właściwości, struktura i trwałość związków koordynacyjnych; selektywne rozpuszczanie metali, modele matematyczne i programy komputerowe do interpretacji widm masowych, zjawiska katalityczne.

 

Chemia fizyczna – fotochemia polimerów oraz synteza i fotochemia barwników.

 

Chemia organiczna – synteza oraz właściwości fizykochemiczne i biologiczne organicznych związków siarki i azotu, poszukiwanie nowych przyjaznych dla środowiska technologii organicznych, utylizacja odpadów i produktów ubocznych występujących w prze­myśle chemicznym.

 

Struktura i fizykochemia powierzchni – stany równowagi termodynamicznej układów adsorpcyjnych, właściwości homo- i heterogenicznych powierzchni adsorbentów, adsorpcja cieczy i gazów.

 

Technologia chemiczna – synteza, modyfikacja i przetwórstwo polimerów, operacje  jednostkowe na materiałach sypkich i ziarnistych.

 

Biotechnologia i inżynieria procesowa  - badania biokatalizatorów i bioprocesów, mikrokapsułkowanie substancji biologicznie aktywnych, dezaktywacja enzymów i optymalizacja bioreaktorów, modelowanie wzrostu drobnoustrojów w bioreaktorach, technologie otrzymywania immobilizowanych biokatalizatorów.

 

Technologie i aparatura przetwórstwa rolno-spożywczego - rozdrabnianie produktów naturalnych i pochodzenia chemicznego, rozdzielanie (przesiewanie) produktów sypkich i zawiesin, aglomeracja (granulacja) niskociśnieniowa produktów sypkich, otoczkowanie nasion, operacje uszlachetniania nasion (selekcja, podkiełkowanie, czyszczenie), produkcja małotonażowych granulatów specjalistycznych, suszenie nasion i granulatów, technologie otrzymywania granulowanych wieloskładnikowych nawozów sztucznych.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia