Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie Sp. z o.o.
Technologie materiałowe chemiczne i inne
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie Sp. z o.o.

83-262 Czarna Woda,
ul. Adama Mickiewicza 10a

058 587 82 16
Opis instytucji:

Laboratorium Techniczno-Technologiczne, prowadzi badania przydatności różnych surowców lignocelulozowych do wytwarzania płyt drewnopochodnych w tym drewna poużytkowego, różnego rodzaju odpadów przemysłowych oraz roślin jednorocznych. W zakres jej działania wchodzi też ocena technologiczna, energetyczna i techniczna procesów technologicznych oraz istniejących jak i nowych lub zmienionych konstrukcyjnie maszyn, opracowywania propozycj
i dokonywania zmian technologicznych lub konstrukcyjnych na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów. Ponadto prowadzi prace rozpoznawcze nad wytwarzaniem nowych wyrobów na bazie materiałów lignocelulozowych z równoczesnym zagospodarowywaniem materiałów odpadowych z innych przemysłów. Prace te mają głównie na celu opracowanie technologii wytwarzania płyt i tworzyw z materiałów stanowiących obecnie odpad obciążający środowisko naturalne.

 

 

Oferowane usługi:

 

 

•usługi w zakresie badań surowców, klejów i innych materiałów używanych w produkcji płyt drewnopochodnych,

•usługi technologiczne związane z interwencyjnym działaniem w szczególnych potrzebach zakładów branży,

•prace w zakresie pomiarów energetycznych w procesie wytwarzania płyt drewnopochodnych,

•opracowanie i wdrażanie technologii wytwarzania płyt pilśniowych metodą mokrą bezściekową,

•opracowanie i wdrażanie energooszczędnej technologii wytwarzania masy włóknistej,

•wytwarzanie, dostawa i serwis remontowy energooszczędnych i bardzo trwałych zaworów upustu ciągłego masy z defibratorów,

•modernizację dławnic wałów głównych defibratorów dla zmniejszenia do kilku l/min poboru ilości wody uszczelniającej i podwyższenia trwałości uszczelnienia,

•wykonanie i montaż układu samoczynnej regulacji obciążenia silnika głównego (maksymalizacja wydajności) defibratora,

•wykonanie i montaż układu stabilizacji szczeliny mielenia defibratorów i rafinatorów, zapewniającego ochronę segmentów mielących przed destrukcyjnym zużyciem i stabilne zmielenie masy,

•współpracę przy kompleksowej modernizacji defibratorów RT-70 prowadzącej do 2-krotnego zwiększenia jego wydajności przy znacznym obniżeniu wskaźników poboru energii cieplnej i elektrycznej,

•opracowania dotyczące zmniejszenia kosztów technologicznych wytwarzania płyt pilśniowych, wiórowych, sklejek i innych tworzyw drewnopochodnych,

•prowadzenia prac związanych z uzyskaniem aprobat technicznych na wyroby z udziałem płyt drewnopochodnych.

 

Laboratorium Badawcze, stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę. Od 1999 roku Laboratorium Badawcze posiada i stosuje udokumentowany system zarządzania, który jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Posiada Certyfikat Akredytacji nr AB 244 Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Laboratorium Badawcze:

 

◦dąży do zapewnienia klientom rzetelnego i terminowego wykonania usług badawczych i pomiarów z zakresu swego działania,

◦stara się o uzyskanie i utrzymanie zaufania klientów i zwiększanie ilości zleceń,

◦dostosowuje zakres badań i pomiarów do potrzeb klientów,

◦dąży do kompletnego doradztwa klientowi na etapie przeglądu zlecenia i po zakończeniu badań,

◦gwarantuje rzetelne i bezstronne wykonywanie badań zgodnie z obowiązującym w Laboratorium systemem zarządzania,

◦gwarantuje zachowanie poufności badań i ochronę praw własności klienta,

◦nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do Laboratorium,

◦nie przyjmuje do realizacji zadań, które nie mogłyby być wykonane zgodnie z obowiązującym w Laboratorium systemem zarządzania

 

 

Laboratorium Badania Wyrobów

■badania właściwości fizycznych i mechanicznych płyt drewnopochodnych,

■badania emisji formaldehydu z płyt drewnopochodnych, sztucznych oklein na nośniku papierowym oraz innych materiałów i elementów, mebli i półfabrykatów do produkcji mebli, materiałów stosowanych w budownictwie, (metodą komorową lub metodą analizy gazowej),

■badanie zawartości formaldehydu z płyt drewnopochodnych (metodą perforatora),

■badanie zawartości piasku w płytach drewnopochodnych,

■Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

■wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie:

■poziomu dźwięku,

■drgań ogólnych,

■drgań miejscowych

■stężeń pyłu całkowitego i respirabilnego

■pobór prób powietrza na czynniki chemiczne i pyły przemysłowe

■natężenia oświetlenia elektrycznego

◦Ponadto Laboratorium Badawcze oferuje następujące usługi:

■Laboratorium Badania Wyrobów

■badanie odporności powierzchni płyt wiórowych laminowanych,

■oznaczanie absorpcji powierzchniowej płyt pilśniowych,

■badanie zawartości asfaltu w płytach drewnopochodnych

■badanie wpływu zmian technologii lub poszczególnych operacji produkcyjnych na parametry fizyko-mechaniczne i higieniczność wyrobów,

■opracowywanie opinii, referatów, ekspertyz, itp.,

■udzielanie informacji na temat aktualnych norm dotyczących płyt drewnopochodnych,

■tłumaczenie tekstów z języka angielskiego i niemieckiego,

 

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych

■wykonywanie pomiarów na stanowiskach pracy w zakresie:

■poziomu ciśnienia akustycznego w celu doboru indywidualnych ochronników słuchu,

■mikroklimatu,

■skuteczności działania instalacji wentylacyjnych.

■usługi w zakresie poprawy warunków pracy:

■projektowanie, wykonawstwo i montaż kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych z określeniem ich efektów,

■projektowanie i wykonawstwo modernizacji instalacji wentylacyjnych wraz z montażem,

■specjalistyczny pomiar hałasu do projektowania rozwiązań obniżających natężenie hałasu,

■pomiar specjalistyczny wydatków instalacji wentylacyjnych i regulacja tych instalacji,

■pomiary w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

■pomiar emisji substancji toksycznych i pyłów,

■analiza ziarnowa pyłów,

■pomiar hałasu w terenie,

■opracowanie operatów ochrony powietrza atmosferycznego,

■opracowanie stref ochrony przeciwhałasowej,

■projektowanie instalacji do regeneracji rozpuszczalników, wraz z wykonawstwem elementów instalacji, montażem i rozruchem technologicznym.

 

 

Pracownia Projektowa i Prototypownia posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji węzłów technologicznych, wykonywania obudów przeciwhałasowych, kabin dźwiękochłonnych dla obsługi, instalacji do usuwania związków lotnych urządzeń lakierniczych, instalacji odciągowych i wentylacyjnych jak też nietypowego oprzyrządowania do badań technologicznych i właściwości gotowych wyrobów. Prace w zależności od potrzeb wykonywane są w różnych cyklach. Mogą one obejmować; wykonanie potrzebnych pomiarów, opracowanie wyników pomiarów i na ich podstawie założeń projektowych, sporządzenie projektu, realizację projektu, montaż i uruchomienie instalacji czy urządzenia oraz sprawdzenie i ocenę jego działania. Zakres i ewentualne jego etapowanie uzgadniane są każdorazowo z klientem.

 

Pracownia Projektowa i Prototypownia z zapleczem warsztatowym oferuje:

 

 

•aparat do oznaczania wytrzymałości na zginanie statyczne, moduł sprężystości i rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny płyty,

•komora badawcza do oznaczania emisji formaldehydu metodą analizy gazowej,

•instalacja do odzysku rozpuszczalników,

•belki dwuteowe ze środnikiem z płyt OSB,

•elementy domów z drewna i materiałów drewnopochodnych i kompletację dostaw w zakresie budownictwa z drewna,

•usługi w zakresie projektowania i doradztwo techniczne dotyczące budownictwa szkieletowego,

•przemysłowe kabiny tłumiące dźwięki,

•stacje domielania mas wysokostężonych dla Przemysłu Płyt Pilśniowych,

•usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali,

•usługi w zakresie spawania stali nierdzewnych, kwasoodpornych i aluminium,

•inne urządzenia i wyroby.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia