Uniwersytet Technologioczno-Przyrodniczy. Wydział Hodowli i Biologi Zwierząt.
Nauki rolnicze i leśne
Uniwersytet Technologioczno-Przyrodniczy. Wydział Hodowli i Biologi Zwierząt.

ul. Mazowiecka 28,
85-084 Bydgoszcz

Agata Tojek-Piwczyńska,
52 374 97 15
Opis instytucji:

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, jedynej w województwie kujawsko-pomorskim uczelni publicznej o profilu technicznym. Wydział zatrudnia 117 pracowników w działalności badawczo-rozwojowej, w tym 8 profesorów, 17 doktorów habilitowanych i 60 doktorów nauk rolniczych i/lub biologicznych.

 

Strukturę organizacyjną Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt tworzy 12 Katedr i 4 samodzielne Zakłady. Większość Jednostek posiada własne laboratorium, mogące świadczyć wzajemne usługi lub dla innych jednostek spoza Wydziału. Funkcjonuje także bardzo dobrze wyposażone w aparaturę naukową Laboratorium Wydziałowe, dla którego wciąż staramy się pozyskiwać nową aparaturę, ostatnio z RPO naszego województwa. Do ważniejszych i dobrze wyposażonych laboratoriów można zaliczyć także: Laboratorium Genetyki Molekularnej, Laboratorium Analizy Pasz, Laboratorium Badań Histologicznych i Histochemicznych, a także Laboratorium Oceny Jakości Mięsa.

 

 

Wydział prowadzi badania dotyczące następujących obszarów działalności rolniczej i biologicznych podstaw rolnictwa:

- metod doskonalenia zwierząt oraz podwyższania jakości produktów pochodzenia zwierzęcego,

- tworzenia mieszańców z udziałem ras wolno żyjących, przydatnych do produkcji „markowego produktu lokalnego”,

- poszukiwania markerów genetycznych cech użytkowych zwierząt,

- opracowania efektywnych metod wprowadzania egzogennego DNA do organizmu ptaków,

- doskonalenia technologii produkcji zwierzęcej, konserwowania i przetwarzania pasz,

- ekologicznych i sanitarno-higienicznych aspektów produkcji zwierzęcej,

- oddziaływania człowieka na zmiany ekosystemów, bioindykacji i zoomelioracji,

- walorów faunistycznych regionu kujawsko-pomorskiego w kontekście ochrony przyrody i agroturystyki,

- ekologicznej oceny krajobrazu pod kątem jego wykorzystania w agroturystyce.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia