Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP) - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
Inżynieria i ochrona środowiska technologie środowiskowe rolnicze i leśne
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (ITP) - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy

ul. Glinki 60,

85-174 Bydgoszcz

prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
52 375 01 07
Opis instytucji:

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w następujących obszarach:

 1.  Ochrona, użytkowanie, kształtowanie krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosys­temów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich;
 2.  Innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
 3. bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.

 

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej,  edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:

 1.  Inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ryb;
 2.  Agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
 3.  Inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
 4.  Budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
 5.  Inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
 6.  Inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych,.odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 7.  Kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów  infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 8. Ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
 9. Gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, podgórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 10. Gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
 11. Zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 12. Kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
 13. Przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
 14. Ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.

 

Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfi­kacyjne, certyfikacyjne  i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia