Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Matematyki i Fizyki
Fizyka i astronomia
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Instytut Matematyki i Fizyki
Al.Prof.S.Kaliskiego 7,
85-780 Bydgoszcz
dr Adam Dittmar-Wituski
52 3408692
Opis instytucji:
Tematyka badawcza Instytutu Matematyki i Fizyki:

        Zakład Matematyki -  Badania  skupiają się wokół zagadnień geometrycznych (teoria zbiorów  wypukłych)  i teorii równań różniczkowych.

        Zakład Fizyki - Badania w dziedzinie fizyki, zarówno doświadczalnej jak i teoretycznej dotyczą szeroko pojętej optyki, skupiając się na własnościach optycznych i elektronowych układów o mniejszonej wymiarowości (nanostruktury, warstwy przypowierzchniowe).
W fizyce teoretycznej reprezentowane jest również modelowanie procesów fizykochemicznych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia