Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Budownictwo i architektura
Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Trociowa 4,
85 – 435 Bydgoszcz

dr inż. Zbigniew Tokarski
600 315 818
Opis instytucji:

Działalność naukowo badawcza i ekspercka prowadzona jest na Wydziale w następującej tematyce:

 

Budownictwo:

 • - prace naukowo-badawcze, studialne, projektowe, ekspertyzy i opinie z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 • - analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, audyty i raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • - studia poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, studia transportowe,
 • - kompleksowe badania ruchu drogowego, prognozowanie ruchu drogowego,
 • - badanie materiałów i nawierzchni drogowych, diagnostyka nawierzchni drogowych,
 • - prace badawcze, studialne i projektowe w zakresie technologii i organizacji robót zgodnie z wymaganiami Technicznymi WT1, WT-2 oraz normami PN-EN 13108 oraz PN-EN 14227,
 • - prace naukowo-badawcze, studialne i projektowe z zakresu projektowania i układania mieszanek mineralno-asfaltowych,
 • - tworzenie baz danych GIS w oparciu o obowiązujące normy i standardy (ISO, OGC, INSPIRE),
 • - budowa komputerowych systemów GIS wspomagających zarządzanie na poziomie miasta, gminy i regionu,
 • - pozyskiwanie danych przestrzennych - monitoring geodezyjny, monitoring satelitarny (GPS, teledetekcja), nawigacja satelitarna,
 • - badania, ekspertyzy, analizy, opinie naukowo-techniczne, doradztwo w zakresie: ekonomiki budownictwa, gospodarki przestrzennej, wyceny nieruchomości, analizy przestrzenne w oparciu o bazy danych GIS,
 • - badanie właściwości fizycznych i mechanicznych iłów ekspansywnych,
 • - badanie stateczności zboczy,
 • - geotechniczne problemy posadowienia konstrukcji na podłożu ekspansywnym,
 • - badanie skurczu i pęcznienia gruntów,
 • - projektowanie fundamentów bezpośrednich na gruntach ekspansywnych,
 • - opracowanie dokumentacji geotechnicznych warunków posadowienia obiektów,
 • - badania osiadań rzeczywistych budynków,
 • - badania parametrów struktury materiałów budowlanych: porowatość ogólna, gęstość objętościowa, gęstość,  rozkład i wielkość porów,
 • - badanie przewodności cieplnej materiałów budowlanych,
 • - badania trwałości materiałów budowlanych: absorpcja wody, mrozoodporność, kapilarność, wnikanie wody do układów murowych,
 • - analiza przepływu ciepła przez dwu- i trójwymiarowe złącza konstrukcji budowlanych (mostki termiczne),
 • - ocena kompatybilności rozwiązań materiałowych murów licowych pod kątem ich podatności na wykwity,
 • - pomiar i ocena współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych w  istniejących obiektach,
 • - opracowywanie charakterystyk i świadectw energetycznych dla wszystkich typów obiektów,
 • - analiza mrozoodporności i trwałości betonów,
 • - badania niszczące i nieniszczące konstrukcji i materiałów budowlanych oraz właściwości fizykomechanicznych stali, żelbetu i betonu, drewna, materiałów ceramicznych i tworzyw sztucznych,
  - badania materiałów, wyrobów i elementów budowlanych  w zakresie zgodności z warunkami normowymi,
 • ekspertyzy i ocena stanu technicznego wszelkiego rodzaju konstrukcji (w tym konstrukcji mostowych): stalowych, betonowych, żelbetowych, drewnianych i murowanych,
 • - ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, związane z dopuszczalnymi obciążeniami obiektów budowlanych i inżynierskich, konstrukcji wsporczych pod maszyny, obiektów inżynierskich ochrony środowiska, w zakresie ochrony budynków i ludzi przed drganiami mechanicznymi, ocena szkodliwego wpływu drgań na konstrukcje oraz projektowanie środków ochrony przed drganiami,
  • - pomiary hałasu i drgań konstrukcji,
  • - ocena szkodliwości drgań mechanicznych w zakresie obliczeń odporności budowli na wpływy parasejsmiczne, projektowanie środków ochrony przed drganiami, obliczenia dynamiczne fundamentów pod maszyny, konstrukcji wsporczych i kominów przemysłowych,
  • - ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące awarii konstrukcji budowlanych,
  • - analizy wytrzymałościowe materiałów i kształtowania konstrukcji inżynierskich (optymalne kształtowanie konstrukcji),
  • technologia betonów wysokowytrzymałych,
  • - opracowanie dokumentacji technicznej na uzyskanie certyfikacji wyrobów budowlanych,
  • - doradztwo techniczne w zakresie konstrukcji budowlanych na etapie projektowania, realizacji i użytkowania,
  • - ekspertyzy dotyczące stanu technicznego, bezpieczeństwa, niezawodności oraz trwałości konstrukcji budowlanych i inżynierskich (mostów, wiaduktów, estakad),
   • - ekspertyzy dotyczące awarii i katastrof budowlanych,
   • - analiza stanu technicznego oraz projekty napraw i rewitalizacji obiektów wykonanych w technologii wielkopłytowej,
   • próbne obciążenia obiektów budowlanych (m.in. mostów).
   • - ekspertyzy i projekty związane ze zmianą użytkowania obiektów budowlanych, przebudową, nadbudową i wzmocnieniami konstrukcji,
   • - weryfikacja dokumentacji budowlanej pod kątem poprawności i optymalności rozwiązań technicznych,
   • - badanie możliwości pozyskiwania i przetwarzania budowlanych materiałów odpadowych (recykling materiałów budowlanych),
   • - badanie możliwości zastosowań przetworzonych materiałów budowlanych do budowy dróg i obiektów kubaturowych,
   • - projekty organizacji przedsięwzięć budowlanych i projekty technologii i organizacji budowy,
   • - kosztorysy ofertowe oraz projekty restrukturyzacji i wyceny przedsiębiorstw,
   • - badania marketingowe i projekty strategii marketingowych przedsiębiorstw.

 

Inżynieria Środowiska:

 • - badania oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • - badania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • - ustalanie podstaw hydrologicznych i metod hydraulicznych obliczeń, urządzeń inżynierii wodnej i sanitarnej, także melioracji wodnych,
 • - technologia uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz chemia sanitarna i budowlana,
 • - badania zużycia wody i ustalanie zapotrzebowania wody np. w budynkach wielorodzinnych i wpływu różnych czynników na wartości,
 • - gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle i w zlewniach rzecznych,
 • - sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • - wykonywanie prognoz oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • - doradztwo w zakresie realizacji i finansowania inwestycji proekologicznych,
 • - sporządzanie studiów wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • - składniki produktu agroturystycznego i jego tworzenie (analiza noclegowej i rekreacyjnej, oferta agroturystyczna gospodarstw, ocena ekonomiczna prowadzonej działalności, analiza czynników sprzyjających i ograniczających rozwój turystyki na danym terenie),
 • - realizacja i koordynacja kompleksowych badań terenowych ekosystemów wodnych,
 • - badania miąższości osadów dennych dla potrzeb oceny zamulania zbiorników wodnych oraz pobór próbek i rdzeni osadów dennych,
 • - badanie warunków termiczno-tlenowych zbiorników wodnych dla potrzeb rybactwa śródlądowego,
 • - wykonywanie i aktualizacja map batymetrycznych zbiorników wodnych,
 • - koncepcja i wdrożenia związane z zagospodarowaniem terenu (ogrody domowe, parki dworskie, miejskie, pola golfowe i inne),
 • - badanie jakości powietrza w pomieszczeniach,
 • - badanie efektywności istniejących instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • - badania efektywności elementów systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz instalacji grzewczej,
 • - weryfikacja dokumentacji technicznej w zakresie instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacji grzewczej.

 

 

Architektura i urbanistyka:

 • - opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące optymalizacji architektonicznej technologii obiektowej,
 • - opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni zurbanizowanej,
 • - opracowania studialne i projektowo-badawcze dotyczące oddziaływania kulturowego architektury w przestrzeni krajobrazu otwartego,
 • - prowadzenie wariantowych opracowań studialnych dotyczących przygotowywania inwestycji,
 • - koordynacja i prowadzenie wielodyscyplinarnego procesu projektowego z wykorzystaniem metod naukowych na rzecz podmiotów prawnych i osób fizycznych,
 • - studia chłonności terenu – przygotowanie przedinwestycyjne terenów strategicznych (elementy łączące planowanie przestrzenne przez formułowanie wytycznych do prawa miejscowego z projektowaniem architektonicznym),
 • - konstruowanie programów funkcjonalnych i funkcjonalno-przestrzennych,
 • - opracowywanie strategii dla terenów zurbanizowanych z udziałem zespołu wielodyscyplinarnego (koordynacja lub organizacja całości procesu),
 • - konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki aglomeracyjnej,
 • - konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki miejskiej,
 • - konsultacje, opinie, recenzje w zakresie urbanistyki wiejskiej,
 • - opracowania projektowo-badawcze w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.

 

Architektura wnętrz:

 • - konsultacje, opinie, recenzje w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby, projektowania wnętrz,
 • - projektowanie  wnętrz (koncepcja, wizualizacja, nadzór),
 • - projektowanie form przemysłowych,
 • - projektowanie graficzne (ilustracje, okładki, plakaty, kalendarze, itp.),
 • - tworzenie konceptów (postaci, ekwipunku, lokacji, wnętrz, scenerii, itp.),
 • - wizualizacje projektów architektonicznych,,
 • - tworzenia wizualizacji prezentacyjnych dla projektu,
 • - projektowanie logotypów, broszur reklamowych,
 • - projektowanie mebli dla dzieci zdrowych i z różnym stopniem upośledzenia ruchowego,
 • - projektowanie zabawek edukacyjnych .

 

            Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska będzie nadal prowadzić działania intensyfikujące rozwój naukowy pracowników poprzez zwiększenie dynamiki badań naukowych i zwiększenie aktywności we współpracy z przemysłem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia