Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
Nauki rolnicze i leśne
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

ul.Bernardyńska 6-8,
85-029 Bydgoszcz

 

Prof.dr hab. Jacek Długosz
52 374 95 23
Opis instytucji:

Zakres prac badawczych  realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy

 

- Wykorzystanie markerów molekularnych w analizie genetycznej na potrzeby hodowli i            ustalania tożsamości odmian roślin. Uzyskiwanie haploidów na drodze androgenezy i gynogenezy. Podstawy transformacji genetycznej.

- Wykorzystanie cytometrii przepływowej w badaniach wielkości genomu, ploidalności  i  endoreduplikacji u roślin. Mutageneza indukowana czynnikami fizycznymi (promieniowanie gamma i X).
- Wykorzystanie kultur in vitro jako źródło zmienności somaklonalnej.

- Opracowanie protokołów mikrorozmnażania.
- Somatyczna embriogeneza u różnych gatunków roślin.
- Badanie wpływu czynników chemicznych (regulatory wzrostu) oraz fizycznych (temperatura, podłoże, bodźce mechaniczne, światło (barwa i rodzaj) na uprawę roślin ogrodniczych.
- Badanie reakcji roślin na czynniki stresowe.

- Efektywność różnych technologii w polowej produkcji roślin rolniczych.
- Agrotechnika w monokulturowych uprawach pszenicy, rzepaku i kukurydzy.
- Produkcyjne, środowiskowe i ekonomiczne aspekty zabiegów agrotechnicznych zwiększających dopływ materii organicznej do gleby.
- Aplikacyjne zabiegi polepszające właściwości gleby i roślin za pomocą biopreparatów i biostymulatorów.
- Biologiczne i produkcyjne właściwości roślin uprawnych (m.in. wskaźniki wymiany gazowej liści i łanu, wskaźniki pokrycia gleby, produkcja biomasy oraz produkcyjność).

- Optymalizacja technologii uprawy roślin rolniczych w warunkach niedoboru opadów atmosferycznych przy zachowaniu produkcyjności, efektywności i rentowności upraw polowych.
- Efektywność uproszczonych technologii w uprawach polowych.

- Technologie w produkcji energii odnawialnej.
- Transfer wiedzy w zakresie współpracy producentów i rolników przy wytwarzaniu surowców do produkcji odnawialnej energii, tj.  bioetanolu z kukurydzy i biopaliwa z rzepaku.
- Optymalizacja uprawy i wykorzystanie potencjału odmian kukurydzy i rzepaku w niskonakładowych technologiach (low-input), przyjaznych dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w naszym regionie.

- Podjęcie współpracy z gospodarstwami rolnymi, także ekologicznymi w ramach transferu wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w produkcji polowej.
- Nawiązanie współpracy ze specjalistami od doradztwa w amerykańskim systemie, technikami szkolenia rolników, propagowania informacji i pomocy doraźnej w rozwiązywaniu problemów.

- Holistyczne zarządzanie jakością surowców i produktów rolniczych, w tym jakość odżywcza i technologiczna, zmiany jakościowe będące skutkiem przechowywania, skażenie drobnoustrojami toksynotwórczymi i substancjami antyżywieniowymi, (mykotoksyny, środki ochrony roślin, skażenie mikrobiologiczne, diagnostyka molekularna w identyfikacji patogenów roślin i genów kodujących powstawanie mykotoksyn - SCAR-PCR, Real-time-PCR).

- Analiza lotnych związków organicznych i fenoli wydzielanych przez rośliny w reakcji na czynniki biotyczne (grzyby patogeniczne, endofity, owady).

- Zagospodarowanie odpadów powstających w przetwórstwie rolno-spożywczym jako dodatków do żywności, komponentów farmaceutycznych, komponentów pasz, źródeł zielonej energii oraz do innych celów poza żywieniowych.

- Jakość gleby – gleba w ujęciu środowiskowym, bilans węgla organicznego, przemiany w glebach pod wpływem czynników antropogenicznych (działalność rolnicza i przemysłowa), zanieczyszczenie, ochrona i rekultywacja gleb.
- Przemiany minerałów ilastych pod wpływem procesów pedogenicznych i działalności antropogenicznej. Badania różnych czynników (naturalnych i antropogenicznych) na aktywność enzymatyczną gleby.

- Rolnictwo precyzyjne – określanie potrzeb nawozowych, tworzenie map zasobności w składniki pokarmowe z wykorzystaniem systemu GIS, systemy nawożenia, nawozy mikrobiologiczne i biopreparaty.
- Badania nad wykorzystaniem nanocząsteczek w rolnictwie i w przemyśle rolno-spożywczym.

- Agroklimat i ocena potrzeb wodnych roślin uprawnych w celach regulacji wilgotności (melioracje i nawadnianie). Regulacja stosunków wodnych. Badania wpływu zmian klimatycznych na jakość i wysokość plonów roślin uprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia