Wsparcie w ramach dużego bonu

Szanowni Państwo,

 

PARP ogłosiła harmonogram konkursów na 2015 r. Wśród działań przewidziano konkurs dla Państwa potrzeb m. in.

Wsparcie w ramach dużego bonu

 

Termin ogłoszenia:    marzec 2015

Termin naboru:          marzec/kwiecień

Alokacja:                    4 120 000,00

Konkurs:                    zamknięty

Wielkość wsparcia:   50 000 zł jako 80% dotacji

 

Zakres wsparcia:

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.

Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1) Opracowanie:

a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,

b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,

c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,

d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2) Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

 

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Programu, może ubiegać się o nie po raz kolejny.

Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków.

 

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) ,tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polska Akademia Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione powyżej posiadające osobowość prawną, w tym przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 226), posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia