Podsumowanie realizacji projektu "Otwarte Innowacje"

Od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015r. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców  realizował projekt „Region Otwarty na Innowacje”, który stanowił kontynuację projektu „Kujawsko-Pomorskie – Region Otwarty na Innowacje”.  Projekt był finansowany z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NA LATA 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa VIII: Regionalne Kadry Gospodarki, DZIAŁANIE 8.2.: Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1.: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

Jego celem było rozszerzanie i utrwalanie działań wspierających współpracę biznesu ze sferą nauki. 
Trzydzieści firm z sektora MŚP otrzymało bezzwrotne wsparcie na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu (pracowników naukowo – dydaktycznych jednostek naukowych). Naukowcy zatrudniani byli na nowych stanowiskach pracy w celu opracowania koncepcji wdrożenia innowacji w firmie. Firmy z regionu, otrzymały unikalną możliwość merytorycznego wsparcia ze strony pracowników naukowych, którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracownikami firm pracując z nimi wspólnie nad opracowaniem innowacji, które można z powodzeniem wdrożyć w firmie.

Takie działanie wpisuje się w ideę otwartych innowacji, którą to projekt rozpowszechnił. Otwarte innowacje polegają na wykorzystywaniu przy tworzeniu innowacji, nie tylko wiedzy dostępnej w firmie, ale także wiedzy z szeroko rozumianego otoczenia. Dostępność technologii i standardów oznacza nie tylko przepływ wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi, dostawcami rozwiązań a pracownikami przedsiębiorstwa. Otwartość organizacyjna firm pozwala nawet na kontakt z konkurentami w celu swobodnej wymiany wiedzy służącej realizacji konkretnego celu. Otwarte innowacje stają się coraz bardziej znaczącym elementem modeli biznesowych oraz systemów społeczno-gospodarczych. Zmierzają bowiem do rozwoju światowej gospodarki. Oczywiście wszystko przebiega zgodnie z zasadami równowagi, przy uwzględnieniu tworzenia wartości dla całych społeczeństw. Proces ten napotyka na bariery, które hamują wykorzystanie otwartych innowacji w gospodarce naszego województwa.  Jedną z nich jest niski poziom zachodzących relacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi.

 Dodatkowo 9 firm skorzystało z usług tzw. Brokerów innowacji - specjalistów rozwijających swą aktywność w regionie kujawsko-pomorskim w dziedzinie usprawnienia współpracy nauki z biznesem. Brokerzy innowacji realizowali w projekcie  wsparcie doradcze. Polegało ono na przygotowaniu dokumentacji z rozwiązaniem innowacyjnym do wdrożenia w zakresie nowych lub udoskonalonych produktów oraz procesów. Doradztwo to realizowane było przy współudziale pracownika jednostki naukowej. Odpowiadał on za przygotowanie założeń techniczno-technologicznych, broker zaś za aspekty ekonomiczne przedsięwzięcia.

Założonym oddziaływaniem projektu było pobudzenie innowacyjności w regionie kujawsko – pomorskim oraz  zwiększenie zainteresowania mikro, małych i średnich  przedsiębiorców wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii. W projekcie  dążono do  zbudowania trwałych relacji przedsiębiorców z naukowcami, a poprzez nich z jednostkami naukowymi, w których są oni zatrudnieni. Dodatkowo projekt pozwolił na nawiązanie współpracy z pracownikami naukowymi bez ryzyka finansowego dla przedsiębiorców i wskazał, że taki charakter współpracy daje możliwość wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów.

Poprzez profesjonalną realizację ww. projektu „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców wpłynął znacząco na realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji. a także na nawiązanie relacji  sprzyjających długofalowej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorców.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
projekt i realizacja: MPMedia